Zaświadczenia i formularze

ZASADY SKŁADANIA PODAŃ

W Archiwum Państwowym w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta w którym można złożyć podanie i odebrać zaświadczenie.

W sprawach aktów notarialnych, zaświadczeń potwierdzających zameldowanie czy akt własności zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 15.30, w środy do godz. 18.00 do pokoju
nr 3.

W sprawach dokumentacji osobowo – płacowej po zlikwidowanych przedsiębiorstwach zapraszamy w poniedziałki w godz. od 8.00 do 15.30, w środy od 10.00 do 18.00 do pokoju nr 4.

Ponadto podania można składać drogą elektroniczną (sekretariat@plock.ap.gov.pl), bądź pocztą tradycyjną na adres: Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock. 

WYMAGANE SKŁADNIKI PODANIA

Podanie można złożyć pisemnie, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(e – mail, ePUAP, Elektroniczna Skrzynka Podawcza).

Artykuł 63 paragraf 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wymienia minimalne elementy podania tj.:

 – wskazanie osoby, od której podanie pochodzi (podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy),

 – wskazanie adresu (miejsce zamieszkania lub adres firmy bądź pełnomocnika),

 – wskazanie żądania (podanie informacji jaką wykonać czynność, jaki dokument wydać, jaką sprawę załatwić).

Poprzez określenie osoby, od której podanie pochodzi należy rozumieć wskazanie jej imienia i nazwiska. W związku z faktem, że podanie może pochodzić zarówno od jednej jak i wielu osób oraz dotyczyć jednej oraz wielu osób konieczne jest dokładne sprecyzowanie podmiotów wysuwających żądanie do organu. W przypadku gdy podanie wnoszone jest przez osobę prawną należy wpisać całą jej nazwę (firmę). Z kolei jeżeli strona działa przez pełnomocnika zobowiązana jest również podać jego imię, nazwisko oraz adres. 

Wskazanie adresu oznacza określenie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej i jednostki nie posiadającej osobowości prawnej. Wskazanie adresu służy nie tylko bliższemu zindywidualizowaniu podmiotu składającego podanie, lecz pomaga również ustalić właściwość miejscową organu.

Przy wnoszeniu podania konieczne jest oznaczenie żądania, które może polegać min. na wniosku dokonania pewnej czynności procesowej (np. wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii aktu notarialnego).