Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Płocku.

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m.in. niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • po wyłączeniu przetwarzania styli CSS, skryptów java, niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • nie wszystkie hiperłącza nie zostały oznaczone wyróżniającym się kolorem,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • niektóre elementy aktywne nie są odpowiednio opisane,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • mapa dojazdu do siedziby jest integracją zewnętrznego serwisu google maps.

Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Pani Dagmara Hass Ruszkowska, sekretariat@plock.ap.gov.pl

Można się także skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 24-266-29-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. AP Płock zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, AP Płock niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe AP Płock może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AP Płock.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Centrala, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 90-400 Płock

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul Kazimierza Wielkiego 9b, wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych.   Budynek zabytkowy, posiada windę, która nie jest dostoswana dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz.

Budynek posiada toaletę z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada wewnętrzny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Magazyny Centrala, ul Kolegialna 11, ul. Kolegialna 13, ul. 1 Maja, 09-400 Płock

Kompleks budynków stanowi magazyny archiwalne. Nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada parkingu.

Oddział w Kutnie, ul Zamkowa 4a, 99-300 Kutno

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul zamkowej 4a (podwórko w zabudowie).

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu.

Oddział w Łęczycy, ul Belwederska 38, 99-100 Łęczyca

Do wejścia prowadzą cztery schody. Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie budynki:

Do budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 b w Płocku, ul Zamkowej 4a w Kutnie i ul. Belwederskiej 38 w Łęczycy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online nie została przewidziana. W budynkach nie została zainstalowana pętla indukcyjna.