Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09 – 400 Płock, : 24 266 29 10, e-mail: sekretariat@plock.ap.gov.pl wraz
z Oddziałami zamiejscowymi w Kutnie (ul. Zamkowa 4a, 99-300 Kutno, tel.: 24 253 39 81)
oraz w Łęczycy (ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca, tel.: 24 721 29 27), reprezentowane przez Dyrektora.

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Elżbietą Wituską – Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@plock.ap.gov.pl lub na podany powyżej adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych (IOD).

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) lub/i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w celu realizacji zadań statutowych Archiwum Państwowego w Płocku; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów z kontrahentami Archiwum Państwowego w Płocku;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu zapewnienia, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia  oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Archiwum Państwowe w Płocku na szkodę;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu komunikacji z użytkownikami strony internetowej Archiwum Państwowego w Płocku, jak też w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w korespondencji incydentalnej, jeśli zajdzie taka konieczność;
e) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

5.  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług prawnych i doradczych.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8.  Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.  Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.