Czytelnia

Szanowni Państwo,

Czytelnia w Centrali Archiwum Państwowego w Płocku

jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

W środy istnieje możliwość zarezerwowania wizyty

na dodatkowy dyżur w godz. od 15.00 do 17.30.

Rezerwacja miejsc w Czytelni i zamawianie akt odbywa się wyłącznie przez system https://applock.bookero.pl/.

Jeśli nie mogą Państwo stawić się na wizytę, prosimy pamiętać o anulowaniu rezerwacji lub poinformowaniu o tym fakcie Czytelni telefonicznie/mailowo.

Czytelnia Archiwum Państwowego w Płocku realizuje zamówienia złożone wyłącznie podczas rezerwacji terminu wizyty w systemie https://applock.bookero.pl/

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rezerwacji terminu wizyty oraz z zasadami składania zamówień na materiały archiwalne w Czytelni Archiwum Państwowego w Płocku w zakładce „ZASADY UDOSTĘPNIANIA” https://plock.ap.gov.pl/index.php/zasady-udostepniania/

Rezerwacja wizyty w czytelniach Oddziałów w Kutnie i w Łęczycy pozostaje bez zmian. Można dokonać ją przez e-rewers

Wypełniając rewers należy:

 1. w polu “data wizyty” wpisać proponowaną przez Państwa datę skorzystania z akt,
 2. wpisać sygnatury akt z wybranego zespołu:
  1. jeśli jest ich kilka dla tego samego zespołu należy rozdzielić je przecinkiem np. “10, 84, 28842, 345”;
  2. dla kolejnych sygnatur myślnikiem np. “1000-1008”, “22241-22242”);
  3. w przypadku sygnatur poprzedzonych numerem serii należy dodatkowo zaznaczyć to ukośnikiem np. 5/255, 3/123, 601/28841-601/28842;
  4. w przypadku zamawiania akt metrykalnych, zamiast sygnatury może zostać wpisany rok sporządzenia aktu.

Po przesłaniu zamówienia materiałów archiwalnych otrzymają Państwo, w ciągu kilku dni, potwierdzenie rezerwacji terminu (jeśli będzie dostępny) lub zostanie wyznaczony kolejny najbliższy.

Część zasobu Archiwum znajduje się na zewnętrznym magazynie, w związku z tym termin udostępnienia materiałów archiwalnych może ulec wydłużeniu.

Ewidencja zasobu Archiwum Państwowego w Płocku i jego Oddziałów dostępna jest w serwisie Szukaj w Archiwach:

 1. Centrala
 2. Oddział w Kutnie
 3. Oddział w Łęczycy

W przypadku braku udostępnionej ewidencji któregoś z zespołu należy skontaktować się z obsługą czytelni.

E-REWERS (Oddziały w Kutnie i Łęczycy)

Proszę wpisywać numery sygnatur po przecinku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Płocku, zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności. (wymagane)

Administratorem danych jest Archiwum Państwowe w Płocku z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09 – 400 Płock wraz z Oddziałami zamiejscowymi w Kutnie oraz Łęczycy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@plock.ap.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zamówienia materiałów archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższego celu. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej „Ochrona danych osobowych” na stronie internetowej AP w Płocku.