Praca Czytelni Archiwum Państwowego w Płocku

Czytelnie Archiwum Państwowego w Płocku pracują w ograniczeniach sanitarnych. Prosimy o umawianie się na wizytę mailowo: Centrala w Płocku (sekretariat@plock.ap.gov.pl), Oddział w Kutnie (kutno@plock.ap.gov.pl), Oddział w Łęczycy (leczyca@plock.ap.gov.pl). Obowiązuje limit udostępnianych materiałów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 

 1. Osoba odwiedzająca Archiwum po wejściu do budynku zobowiązana jest poczekać w specjalnie wyznaczonej strefie na osobę, która przeprowadzi z nią dalsze czynności.
 2. Osoba, która ma widoczne objawy infekcji wirusowej nie będzie wpuszczana do budynku Archiwum.
 3. Wszystkie osoby odwiedzające Czytelnie Archiwum, z wyjątkiem grupy zwolnionej z tego obowiązku, mają obowiązek zasłonięcia twarzy (ust i nosa) za pomocą maseczki. 
 4. Wszystkie osoby odwiedzające Archiwum mają obowiązek zdezynfekować ręce. Środki do dezynfekcji są umieszczone przy wejściu do budynku i zapewniane przez Archiwum.
 5. Czytelnie w Płocku, Kutnie i Łęczycy otwarte są dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.30 z przerwą na wietrzenie i dezynfekcję w godz. 11.30-12.00.
 6. W Czytelni jednorazowo może przebywać oprócz pracownika jedna osoba z zachowaniem minimum 2- metrowego odstępu. Pracownik nie pomaga w odczytywaniu akt ani nie udziela informacji w odległości bliższej niż 2 metry. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania własnych przyborów piśmienniczych.
 7. Użytkownik poruszać się może tylko w obrębie Czytelni oraz korytarzem do wyznaczonej dla użytkowników toalety. Przed każdorazowym wejściem i wyjściem z Czytelni użytkownik zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 8. Po opuszczeniu Czytelni przez użytkownika pracownik dezynfekuje stół, krzesło i sprzęt używany przez użytkownika.
 9. Na wizytę w Czytelni należy umówić się za pośrednictwem poczty mailowej: Centrali: sekretariat@plock.ap.gov.pl, Oddziału w Kutnie – kutno@plock.ap.gov.pl, lub Oddziału w Łęczycy (leczyca@plock.ap.gov.pl), przesyłając zamówienie (rewers lub przy pomocy formuły e-rewers poniżej) na materiały archiwalne, a w przypadku pierwszej wizyty w naszej czytelni również wypełnione Zgłoszenie użytkownika. Niniejsze formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej Archiwum w zakładce Udostępnianie – Zasady udostępniania lub do pobrania poniżej.
 10. Archiwum zastrzega umawianie dwóch osób w ciągu dnia. Pierwszej w godz. 9.00-11.30, drugiej w godz. 12.00-14.30. Podczas umawiania wizyty użytkownik zamawia akta.
 11. Odwiedzający może skorzystać z Czytelni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego datę i godziny rezerwacji.
 12. Wprowadza się limit jednej wizyty w ciągu tygodnia dla jednego użytkownika z zastrzeżeniem, że można ją umawiać na tydzień przed planowaną wizytą.
 13. Wprowadza się limit udostępnianych jednostek do 15 sztuk. Użytkownik wskazuje jednostki z których zamierza korzystać podczas rezerwacji wizyty.
 14. Inwentarz w Czytelni udostępnia wyłącznie pracownik Archiwum. Zaleca się wcześniejsze przygotowanie do wizyty w Archiwum przy pomocy ewidencji znajdującej się w serwisie internetowym szukajwarchiwach.gov.pl.
 15. Materiały archiwalne przechowywane w magazynach zlokalizowanych w Płocku przy 1 Maja 1b udostępniane są najwcześniej po tygodniu od złożenia zamówienia (wykaz poniżej)
 16. Akta oraz inwentarze zwrócone przez użytkowników podlegają kwarantannie przez 5 dni. W tym czasie nie mogą być wypożyczane innym osobom.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aneksem zastosowanie ma Zarządzenie nr 9 Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku z dnia  11 czerwca  2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Płocku.
 18. Dyrektor Archiwum zastrzega sobie prawo odmowy udostępniania materiałów archiwalnych w formie osobistej osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

E-REWERS

Proszę wpisywać numery sygnatur po przecinku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Płocku, zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności. (wymagane)