„Nie może zabraknąć nikogo!” Wystawa wirtualna plakatów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie

Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami zapraszamy do zapoznania się z wystawą wirtualną dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie pt. “Nie może zabraknąć nikogo!”. Na wystawie zaprezentowane zostały obwieszczenia i plakaty, za pomocą których w latach 1919-1920 przekazywane były bieżące informacje ogółowi społeczności kutnowskiej. Poza rolą informacyjną, plakaty miały podnosić ducha narodu w krytycznym momencie dziejowym oraz mobilizować społeczeństwo do walki z Rosją sowiecką w obliczu zagrożonej, dopiero co odzyskanej niepodległości. W odezwach ukazujących się w okresie wojny polsko-bolszewickiej zwracano się do mieszkańców, odwołując się do uczuć patriotycznych i religijnych.

Poza plakatami i obwieszczeniami, które miły charakter ogólnopolski, na uwagę zasługują materiały ściśle dotyczące regionu kutnowskiego, w tym wieców, spotkań, egzekucji za dezercję i apeli do mieszkańców Kutna, w tym także do ludności żydowskiej. Materiały te obejmują również tematykę późniejszej odbudowy państwa polskiego oraz plebiscytów na Śląsku i Warmii i Mazurach. Te, tzw. materiały ulotne, rozwieszane były na słupach ogłoszeniowych i w miejscach publicznych. Część z nich dawana była na tzw. wybębnienie przez strażnika miejskiego. W ten oto prosty sposób, informacja przeczytana-dla tych co umieli czytać lub wybębniona na rynku przed ratuszem rozchodziła się lotem błyskawicy, przekazywana z ust do ust po najdalszych zakątkach miast, wsi i przysiółków. Wszystkie zaprezentowane materiały pochodzą z zespołu Akta miasta Kutna. Tytuł wystawy zaczerpnięto z odezwy do pracowników państwowych i komunalnych miasta Kutna: „ Ojczyzna nasza zagrożona! (…)nie może zabraknąć nikogo,  wszyscy winniśmy stanąć w szeregach  jak jeden mąż na rozprawę z wrogiem”.

Dokumenty podzielone są tematycznie. Od numeru 1 do 33 zobaczymy plakaty dotyczące wojny 1920 roku w różnych jej aspektach. Od numeru 34 do 40 przedstawiliśmy wyroki za dezercję.  Z kolei plakaty i odezwy dotyczące pożyczek na odbudowę Polski od numeru 41 do 60. Wreszcie kwestie gospodarcze dotyczące powiatu kutnowskiego w kontekście działań wojennych 1920 r. i nie tylko można obejrzeć od numeru 61.

 KUTNO 1920

Od początku 1919 roku, odradzająca się Rzeczpospolita toczyła niewypowiedzianą wojnę z  bolszewicką Rosją. Latem 1920 roku sytuacja państwa polskiego wydawała się dramatyczna. Oddziały Armii Czerwonej podeszły pod Warszawę.  W reakcji na trudną sytuację  na froncie, w dniu 1 VII 1920 r. Sejm powołał Radę   Obrony Państwa, składającą się z przedstawicieli parlamentu, rządu i władz wojskowych. Na jej  czele stanął  Józef Piłsudski, który wystąpił z apelem do społeczeństwa o pomoc dla wojska. Rząd i władze wojskowe ogłosiły pełną mobilizację. W szeregi armii polskiej wstąpiło około 100 tys. ochotników. Oddawano pieniądze i kosztowności, wspierając Fundusz Obrony Państwa.

 W dniu 7 lipca na zebraniu inteligencji w Kutnie podjęto decyzję o utworzeniu Powiatowej Rady Obrony Państwa, a w uchwalonej wówczas rezolucji do Rady Ministrów domagano się likwidacji związków i partii komunistycznych.

Dnia 8 lipca w Warszawie powstał  Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa na czele z gen. Józefem Hallerem. Komitet wyznaczył pełnomocników wojewódzkich i powiatowych, który mieli za zadanie zająć się sprawami obrony państwa. W Kutnie pełnomocnikiem powiatowym został wybitny lekarz i społecznik- dr Antoni Troczewski. W skład komitetu weszli również: sekretarz J.Gąsior, pełnomocnik finansowy F.Wąsowski, członkowie: Józef Grabowski, Witold Jałowiecki, Stanisław Jasiukowicz, Tomasz Klepa, J.Krakus, ks. Jan Lewicki, Jan Łukawski, Feliks Michałowski, Aleksander Podlasiak, Antoni Wiśniewski, oraz Jan Zdziennicki. Również 8 lipca w pobliskiej cukrowni „Konstancja” powołano do życia miejscowy Komitet Obrony Państwa.

W dorobku Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa znalazły się  różnorodne  inicjatywy i działania:  m.in. organizowanie wieców i zebrań propagujących „Pożyczkę Odrodzenia”-ofiarodawcy mogli znaleźć swe nazwiska na łamach „Tygodnika Kutnowskiego”, werbunek do armii, do której wstąpiło 410 ochotników z Kutna. Ponadto powołano do życia Straż Obywatelską, której komendantem powiatowym został  Józef Szymański, a komendę miejską w Kutnie objął Karol Kostro. Formacja ta liczyła około 100 osób. Komitet starał się konsolidować lokalne społeczeństwo, apelował o zaniechanie sporów politycznych w obliczu  zagrożenia bytu państwowego odradzającej się  Rzeczpospolitej.

11 lipca przez Kutno przemaszerował pochód z udziałem ochotników, wyrażających gotowość do walki z „czerwoną zarazą” . Z balkonu ratusza płomienne mowy   wygłaszali posłowie Witold Staniszkis i Tadeusz Wojda, zachęcając młodych ludzi do wstępowania w szeregi wojska polskiego.

12 lipca Rada Miejska stosowną uchwałą zaapelowała do mieszkańców miasta o wstępowanie w szeregi Armii Ochotniczej, dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Na rozkaz  komendanta Hufca Harcerskiego, Stefana Woyczyńskiego, do służby wojskowej zgłosiło się ponad 100 harcerzy ze Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie i Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Od połowy lipca na terenie powiatu kutnowskiego  pojawiły się plakaty informujące o stanie wyjątkowym. Z upływem kolejnych dni i postępem wojsk bolszewickich zbliżających się  każdym dniem do linii Wisły, pojawiło się wielkie wyczekiwanie na dalszy rozwój wydarzeń oraz mobilizacja społeczności kutnowskiej do obrony młodego państwa.

Nie wszyscy mieszkańcy Kutna i  ziemi kutnowskiej utożsamiali się z patriotyczną postawą w obliczu zagrożenia,  miejscowi komuniści polscy i żydowscy prowadzili działalność antypolską. KPRP zgromadziła około 200 uczestników manifestacji przeciwko wojnie z bolszewikami. W obawie przed aktami dywersji władze powiatu dokonywały aresztowań wśród członków żydowskiej partii Bund i wśród kutnowskich komunistów. Jednak część społeczności żydowskiej miasta stanęła solidarnie po stronie swojej ojczyzny zwracając się w tym duchu do swoich współbratymców.

Podczas bitwy warszawskiej w Kutnie znalazło schronienie kilkanaście tysięcy uchodźców a po odniesionym zwycięstwie nad Armią Czerwoną miasto kilkakrotnie organizowało uroczyste powitanie powracających z frontu żołnierzy wojska polskiego.

 Kutno ocalało z tej strasznej pożogi. Armia bolszewicka znalazł się zaledwie 60 kilometrów od miasta, za Wisłą, której dzięki bohaterskiej obronie Płocka nie zdołała przekroczyć.

Wstęp, opis i wybór dokumentów: Jolanta Leśniewska

Współpraca: Monika Żabowska


Strona tytułowa wystawy


niemozezabraknac2

1. Obwieszczenie Ministerstwa spraw Wewnętrznych 7.07.1920 w sprawie składania deklaracji o posiadaniu przedmiotów niezbędnych dla zaopatrzenia armii w odzież. APK. AMK, sygn. 161, k. 276


niemozezabraknac3

2. Apel Sztabu Generalnego i Dowództwa Okręgowego Łódzkiego w sprawie składania sprzętu saperskiego w celu obrony Ojczyzny. APK. AMK, sygn. 161, k. 291


niemozezabraknac4

3. Obwieszczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 15.07.1920 w sprawie utarty prawa przez dezerterów do korzystania z ustawy o wykonaniu reformy rolnej .APK. AMK, sygn. 161, k. 280


niemozezabraknac5

4. Ogłoszenie Dowództwa Okręgu Łódzkiego o zaciągu ochotników do sił technicznych i pomocniczych Budownictwa Wojskowego. APK. AMK, sygn. 161, k. 285


niemozezabraknac6

5. Ogłoszenie w przedmiocie wyjaśnienia dekretu o abolicji za samowolne opuszczenie szeregów z dnia 20.07.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 259


niemozezabraknac7

6. Ogłoszenie Gen. J. Leśniewskiego w sprawie wprowadzenia sądów doraźnych z dn. 23.07.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 322


niemozezabraknac8

7. Ogłoszenie Gen. J. Leśniewskiego w sprawie wprowadzenia sądów doraźnych z ostrzeżeniem przed popełnieniem przestępstwa dezercji generał podporucznika dowódcy Okręgu Łódzkiego z dn. 26.07.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 264


niemozezabraknac9

8. Nakaz dla mieszkańców i uchodźców ziem litewsko-białoruskich o zgłaszanie się do biur zaciągowych w celu wstąpienia do armii polskiej i walki z najeźdźcą. APK. AMK, sygn. 161, k. 323


niemozezabraknac10

9. Obwieszczenie o zabezpieczeniu bytu rodzinom ochotników. APK. AMK, sygn. 161, k. 260


niemozezabraknac11

10. Obwieszczenie o przepisach dotyczących werbunku do Armii Ochotniczej z 4.07.1920 wraz z informacją Starosty kutnowskiego o Komisji Zaciągowej w Kutnie. APK. AMK, sygn. 161, k. 304


niemozezabraknac12

11. Odezwa premiera Wincentego Witosa z 30.07.1920 do włościan wzywająca do wstępowania do armii polskiej i brony Ojczyzny. APK, AMK, sygn. 161, k. 324


niemozezabraknac13

12. Odezwa Rady Obrony Państwa na Województwo Łódzkie z 1.08.1920 wzywająca do zgłaszania się w szeregi armii polskiej. APK. AMK, sygn. 161, k. 321


niemozezabraknac14

13. Odezwa Władysława Raczkiewicza kierownika Biura Organizacyjnego Oddziałów Ochotniczych Kresowych z 1.08.1920 wzywająca do zaciągu do Oddziałów Kresowych. AMK, sygn. 161, k. 309


niemozezabraknac15

14. Odezwa Władysława Raczkiewicza szefa Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych wzywająca do walki z najazdem bolszewickim: Do kolegów wspólnej pracy na Ziemi Mińskiej z dnia 6.08.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 253


niemozezabraknac16

15. Obwieszczenie Komendanta Straży Obywatelskiej na powiat kutnowski Józefa Szymańskiego z sierpnia 1920 r. z wezwaniem do wstępowania w szeregi S.O. APK. AMK, sygn. 161, k. 265


niemozezabraknac17

16. Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z 3.07.1920 wzywająca do obrony Ojczyzny przed śmiertelnym wrogiem .APK. AMK, sygn. 161, k. 314


niemozezabraknac18

17. Wezwanie Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa do walki o zagrożoną niepodległość Ojczyzny. APK. AMK, sygn. 161, k. 288


niemozezabraknac19

18. Obwieszenie Ministerstwa Spraw Wojskowych zn18.12.1919 w sprawie zarządzenia spisu wszystkich byłych podoficerów. APK. AMK, sygn. 161, k. 284


niemozezabraknac20

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w sprawie powołania roczników 1885-1889 do służby wojskowej. APK. AMK, sygn. 161, k. 310


niemozezabraknac21

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w sprawie powołania roczników 1889-1895 do służby wojskowej. APK. AMK, sygn. 161, k. 293


niemozezabraknac22

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w sprawie powołania roczników 1890-1894 do służby wojskowej. APK. AMK, sygn. 161, k. 319


niemozezabraknac23

22. Obwieszczenie z 6.08.1920 o mianowaniu gen. Franciszka Latinika Gubernatorm Wojskowym m. st. Warszawy i przyległych powiatów. APK. AMK, sygn. 161, k. 294


niemozezabraknac24

23. Odezwa Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa z 10.09.1920 o ofiarność społeczeństwa polskiego na rzecz walczącej z bolszewikami armii polskiej. APK. AMK, sygn. 161, k. 315


niemozezabraknac25

24. Odezwa Ministra Spraw Wojskowych 20.08.1920 w sprawie wsparcia żołnierzy walczących na froncie paczkami. APK. AMK, sygn. 161, k. 334


niemozezabraknac26

25. Rozkaz do wszystkich harcerzy i harcerek powiatu kutnowskiego. Sierpień 1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 270


niemozezabraknac27

26. Odezwa władz gminy żydowskiej w Kutnie do ludności żydowskiej z wezwaniem do obrony Ojczyzny. APK. AMK, sygn. 161, k. 274


niemozezabraknac28

27. Ogłoszenie Powiatowego Komitetu Obrony Państwa w Kutnie o wiecu obrony ojczyzny w dn. 8.08.1920.APK. AMK, sygn. 161, k. 275


niemozezabraknac29

28. Informacja o Biurze Werbunkowym do Ochotniczych Oddziałów Kresowych we Włocławku. APK. AMK, sygn. 161, k. 278


niemozezabraknac30

29. Wezwanie skierowane do pracowników państwowych i komunalnych do zgłaszania się w szeregi obrońców Ojczyzny. APK. AMK, sygn. 161, k. 282


niemozezabraknac31

30. Ogłoszenie o nadzwyczajnym zgromadzeniu członków Kooperatywy Pracowników Państwowych w dn. 25.07.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 306


niemozezabraknac32

31. Odezwa władz miejskich Kutna w sprawie pomocy dla Wilna. Listopad 1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 307


niemozezabraknac33

32. Ogłoszenie o odczycie w dn. 20.07.1920 na cele dobroczynne ks. Tomasza Lipeckiego o Żydach. APK. AMK, sygn. 161, k. 279


niemozezabraknac34

33. Ogłoszenie o wiecu protestacyjnym przeciw krzywdzącemu Polskę terminowi plebiscytu na Warmii i Mazurach w dn. 4.07.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 282


niemozezabraknac35

34. Dekret Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z 20.07.1920 o dezercji. APK. AMK, sygn. 161, k. 283


niemozezabraknac36

35. Ogłoszenie o wykonaniu wyroku Wojskowego Sądu Doraźnego w Kutnie za dezercję. 23.08.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 298


niemozezabraknac37

36. Ogłoszenie o wykonaniu wyroku śmierci Wojskowego Sądu Doraźnego w Kutnie za dezercję. 25.08.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 268


niemozezabraknac38

37. Ogłoszenie o wykonaniu wyroku śmierci Wojskowego Sądu Doraźnego w Kutnie za dezercję. 15.09.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 295


niemozezabraknac39

38. Ogłoszenie o wykonaniu wyroku Wojskowego Sądu Doraźnego za dezercję. 30.08.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 266


niemozezabraknac40

39. Ogłoszenie o wykonaniu wyroku Wojskowego Sądu Doraźnego w Kutnie za dezercję. 29.11.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 272


niemozezabraknac41

40. Ogłoszenie o wykonaniu wyroków śmierci Wojskowego Sądu Doraźnego na terenie całego kraju za dezercję. 29.11.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 312


niemozezabraknac42

41. Ogłoszenie Ministerstwa Skarbu w sprawie wypuszczenia pożyczek państwowych. Pożyczka Odrodzenia Polski. APK. AMK, sygn. 161, k. 320


niemozezabraknac43

42. Ogłoszenie Ministerstwa Skarbu w sprawie asygnaty Pożyczki Państwowej z czerwca 1920 r. APK. AMK, sygn. 161, k. 130


niemozezabraknac44

43. Warunki subskrypcji Pożyczki Odrodzenia. 1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 232


niemozezabraknac45

44. Ulotka Warszawskiego Komitetu Propagandy Pożyczki Państwowej zachęcająca od kupna Pożyczki Odrodzenia. APK. AMK, sygn. 161, k. 233.


niemozezabraknac46

45. Odezwa Powiatowej Rady Ludowej PSL „Do braci włościan!” z czerwca 1920 r. w sprawie Pożyczki Odrodzenia. APK. AMK, sygn. 161, k. 289


niemozezabraknac47

46. Plakat -Pożyczka Odrodzenia Polski. APK. AMK, sygn. 161, k. 286


niemozezabraknac48

47. Plakat – „Zburzone nasze fabryki…..Pożyczka Odrodzenia Polski. APK. AMK, sygn. 161, k. 300


niemozezabraknac49

48. Plakat -Pożyczka Odrodzenia Polski aut. Siestrzencewicza Wilno. Art. Graf. „Sztuka” Toruń. APK. AMK, sygn. 161, k. 325


niemozezabraknac50

49. Plakat –„To zostawił nam wróg…Pożyczka Odrodzenia Polski” . Aut. A. Grzybowski. APK. AMK, sygn. 161, k. 326


niemozezabraknac51

50. Plakat – „Okręty polskie… Pożyczka Odrodzenia Polski”. Aut. A. Grzybowski. APK. AMK, sygn. 161, k. 327


niemozezabraknac52

51. Plakat -Pożyczka Odrodzenia Polski. Litografia W. Główczyńskiego. APK. AMK, sygn. 161, k. 335


niemozezabraknac53

52. Plakat „Spieszcie z pożyczką” sygnowany Z.G. APK. AMK, sygn. 161, k. 337


niemozezabraknac54

53. Odezwa do ludności żydowskiej w RP wzywająca do zakupu Pożyczki Odrodzenia Polski. AMK, sygn. 161, k. 330


niemozezabraknac55

54. Ulotka w sprawie przedłużenia subskrypcji Pożyczki Odrodzenia Polski. APK. AMK, sygn. 161, k. 301


niemozezabraknac56

55. Ulotka w sprawie zakończenia terminu zakupu Pożyczki Odrodzenia Polski. APK. AMK, sygn. 161, k. 308


niemozezabraknac57

56. Plakat propagujący Państwową Pożyczkę Premiową 1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 232


niemozezabraknac58

57. Odezwa Warszawskiego Komitetu Propagandy Pożyczki Państwowej z lipca 1920 wzywająca do zakupu pożyczki jako obowiązku patriotycznego. APK. AMK, sygn. 161, k. 317,


niemozezabraknac59

58. Odezwa Rządu PR w sprawie pożyczki państwowej. APK. AMK, sygn. 161, k. 318


niemozezabraknac60

59. Ulotka propagująca państwową pożyczkę premiową tzw. Milionówkę. APK. AMK, sygn. 161, k. 302


niemozezabraknac61

60. Ulotka z przyśpiewką propagująca państwową pożyczkę premiową tzw. Milionówkę. APK. AMK, sygn. 161, k. 303


niemozezabraknac62

61. Obwieszczenie starosty Kutnowskiego w sprawie zakazu spożycia napojów alkoholowych z 18.09.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 255


niemozezabraknac63

62. Ogłoszenie Starosty Powiatu Kutnowskiego w sprawie rekwizycji przyrządów optycznych na potrzeby wojska 1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 257v


niemozezabraknac64

63. Obwieszczenie Starosty Kutnowskiego „o obowiązku osobistych świadczeń wojennych dla osób płci obojga w wieku od 17-tu do 50-ciu lat życia” z 20.03.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 261


niemozezabraknac65

64. Obwieszczenie Starosty Kutnowskiego z 15.07.1920 o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. APK. AMK, sygn. 161, k. 316


niemozezabraknac66

65. Obwieszczenie Starosty Kutnowskiego z 22 lipca w sprawie składania deklaracji o posiadaniu materiałów samochodowych. APK. AMK, sygn. 161, k. 271

niemozezabraknac67

66. Obwieszczenie Starosty Kutnowskiego z sierpnia 1920 w sprawie składania broni i amunicji na potrzeby wojska. APK. AMK, sygn. 161, k. 273


niemozezabraknac68

67. Odezwa Starosty Kutnowskiego z 3.09.1920 w sprawie daniny społeczeństwa powiatu kutnowskiego na rzecz armii polskiej. APK. AMK, sygn. 161, k. 313


niemozezabraknac69

68. Ogłoszenie rozsyłane do sąsiednich powiatów o mającym się odbyć 18 marca 1920 w Kutnie jarmarku półprostym. APK, AMK, sygn. 161


niemozezabraknac70

69. Ogłoszenie rozsyłane do sąsiednich powiatów o mającym się odbyć10 czerwca 1920 w Kutnie jarmarku. APK. AMK, sygn. 161, k. 122


niemozezabraknac71

70. Obwieszczenie Inspektora Skarbowego na powiat kutnowski o zawiązaniu „Centrali wyłącznego skupu liści tytoniowych” w Warszawie, 9.02.1921. APK. AMK, sygn. 161, k. 262


niemozezabraknac72

71. Obwieszczenie kutnowskich władz skarbowych o warunkach uprawy tytoniu z 24.02.1920 r. APK. AMK, sygn. 161, k. 105


niemozezabraknac73

72. Obwieszczenie kutnowskich władz skarbowych w sprawie skupu liści tytoniowych dla monopolu państwowego. 10.02.1920 r. APK. AMK, sygn. 161, k. 90


niemozezabraknac74

73. Obwieszczenie Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie podatku przemysłowego. APK. AMK, sygn. 161, k. 269


niemozezabraknac75

74. Odezwa Ministra Rolnictwa o przestrzeganie przepisów sanitarnych w związku z zarazą bydła rogatego. APK. AMK, sygn. 161, k. 256


niemozezabraknac76

75. Obwieszczenie Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie podatku od sprzedaży przedmiotów zbytku 9.10 1920 r. APK. AMK, sygn. 166, k. 130


niemozezabraknac77

76. Apel do społeczeństwa o przestrzeganie przepisów podatkowych w kontekście dobra Skarbu Narodowego. APK. AMK, sygn. 161, k. 284


niemozezabraknac78

77. Obwieszczenie magistratu płockiego w sprawie opłat rogatkowych z 20 05.1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 116


niemozezabraknac79

78. Odezwa Premiera W. Witosa z 26.07.1920 do urzędników państwowych w sprawie uczciwego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków dla dobra Państwa i obywateli. APK. AMK, sygn. 161, k. 311


niemozezabraknac80

79. Plakat propagandowy American Y.M.C.A. Aut. Edwarda Lessera “Mniej gadania. Więcej czynu”. APK. AMK, sygn. 161, k. 336