Płocki Rocznik Historyczno – Archiwalny

Płocki Rocznik historyczno- Archiwalny (Plock Yearbook of History – Archival)

Kolegium redakcyjne: dr Tomasz Piekarski – redaktor naczelny, mgr Jolanta Leśniewska – sekretarz redakcji, dr Julia Mianecka – redaktor statystyczny, dr hab. Anna Maria Stogowska, dr Grzegorz Gołębiewski, dr Marcin Lutomierski

ISSN 1426-4684

Rada naukowa: dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń), ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock), dr Tadeusz Krawczak (Warszawa), prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn), prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno), prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

Problematyka pisma obejmuje treści z obszaru nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i archiwistyki. Struktura publikacji obejmuje: artykuły, źródła oraz kronikę i recenzje. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim (nie wyłącznie) terenu Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego rozumianego jako region geograficzno- historyczny. Prezentowane opracowania dotyczą historii wspomnianego obszaru oraz archiwaliów z nim związanych. Na łamach czasopisma prezentowany jest również dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyzatorsko – edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku

Redakcja wprowadziła podstawowe zasady recenzowania publikacji, rekomendowane przez MNiSW. 

Tekst do publikacji powinien zawierać następujące elementy: autor/autorzy (afiliacja, krótka notka biograficzna, adres, e-mail oraz nr telefonu), tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, tekst podstawowy oraz bibliografię załącznikową.

Recenzenci w latach 2014 – 2015: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Romuald Turkowski

Recenzenci w roku 2016: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Romuald Turkowski, dr Andrzej Kansy, dr Grzegorz Welik

Recenzenci w roku 2017: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Romuald Turkowski, dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK, dr hab. Janusz Gołota prof UWM

Reczenzenci w roku 2018: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab Romuald Turkowski, dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK, dr hab. Dariusz Magier prof UPH

Recenzenci w latach 2019-2020: prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. dr hab Romuald Turkowski,  dr hab. Dariusz Magier prof. UPH, dr Grzegorz Welik